نام نام خانوادگی:
عادله میراسمعیلی
درباره شما و تجربیات:
در یک شرکت سرمایه گذاری کار می کنم.